CSDN博客

img AppleBBS

个性新年祝福语

发表于2004/12/30 21:43:00  2933人阅读

分类: Amusement

元旦来了,新奇的新年祝福语也在QQ上传开了。。。。下面就是3种:http://iask.sina.com.cn/info/2005.html?cname=%B4%F3%D3%EA%B5%E3&Submit=+%CC%E1%BD%BB+http://www.brandworks.com.cn/ains/2004-12-2015145276305.html?bbname=%B4%F3%D3%EA%B5%E3

           相信 在寒冷的 冬天
      没有       我的       祝福
  你也一          样          的快乐
 有 了我                       的问候
 你 会 更                     加 幸 福
  虽 然 相                   隔 千 里
   我 依 然                 能够看到
     你   的               微   笑
       充   满           快   乐
        美 好 的       新 年 夜
          我 为 你   祝   福
            我最亲 爱的老婆
               元旦·快乐
                 2005年

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img