CSDN博客

img adcxf

设计包含min函数的栈

发表于2008/9/28 13:33:00  2379人阅读

分类: 数据结构和算法

程序员面试题精选(02)-设计包含min函数的栈
题目:定义栈的数据结构,要求添加一个min函数,能够得到栈的最小元素。要求函数minpush以及pop的时间复杂度都是O(1) 分析:这是去年google的一道面试题。
我看到这道题目时,第一反应就是每次push一个新元素时,将栈里所有逆序元素排序。这样栈顶元素将是最小元素。但由于不能保证最后push进栈的元素最先出栈,这种思路设计的数据结构已经不是一个栈了。
在栈里添加一个成员变量存放最小元素(或最小元素的位置)。每次push一个新元素进栈的时候,如果该元素比当前的最小元素还要小,则更新最小元素。
乍一看这样思路挺好的。但仔细一想,该思路存在一个重要的问题:如果当前最小元素被pop出去,如何才能得到下一个最小元素?
因此仅仅只添加一个成员变量存放最小元素(或最小元素的位置)是不够的。我们需要一个辅助栈。每次push一个新元素的时候,同时将最小元素(或最小元素的位置。考虑到栈元素的类型可能是复杂的数据结构,用最小元素的位置将能减少空间消耗)push到辅助栈中;每次pop一个元素出栈的时候,同时pop辅助栈。
参考代码:
#include <deque>
#include <assert.h>
template <typename T> class CStackWithMin
{
public:
      CStackWithMin(void) {}
      virtual ~CStackWithMin(void) {}
      T& top(void);
      const T& top(void) const;

      void push(const T& value);
      void pop(void);

      const T& min(void) const;

private:
     deque<T> m_data;               // the elements of stack
     deque<size_t> m_minIndex;      // the indices of minimum elements
};

// get the last element of mutable stack
template <
typename T> T& CStackWithMin<T>::top()
{
      return m_data.back();
}

// get the last element of non-mutable stack
template <
typename T> const T& CStackWithMin<T>::top() const
{
      return m_data.back();
}

// insert an elment at the end of stack
template <
typename T> void CStackWithMin<T>::push(const T& value)
{
      // append the data into the end of m_data
      m_data.push_back(value);

      // set the index of minimum elment in m_data at the end of m_minIndex
      if(m_minIndex.size() == 0)
            m_minIndex.push_back(0);
      else
      {
            if(value < m_data[m_minIndex.back()])
                  m_minIndex.push_back(m_data.size() - 1);
            else
                  m_minIndex.push_back(m_minIndex.back());
      }
}

// erease the element at the end of stack
template <
typename T> void CStackWithMin<T>::pop()
{
      // pop m_data
      m_data.pop_back();
      // pop m_minIndex
      m_minIndex.pop_back();
}

// get the minimum element of stack
template <
typename T> const T& CStackWithMin<T>::min() const
{
      assert(m_data.size() > 0);
      assert(m_minIndex.size() > 0);
      return m_data[m_minIndex.back()];
}

举个例子演示上述代码的运行过程:
  步骤              数据栈            辅助栈                最小值
1.push 3    3          0             3
2.push 4
    3,4        0,0           3
3.push 2
    3,4,2      0,0,2         2
4.push 1
    3,4,2,1    0,0,2,3       1
5.pop
       3,4,2      0,0,2         2
6.pop
       3,4        0,0           3
7.push 0
    3,4,0      0,0,2         0
讨论:如果思路正确,编写上述代码不是一件很难的事情。但如果能注意一些细节无疑能在面试中加分。比如我在上面的代码中做了如下的工作:
·         用模板类实现。如果别人的元素类型只是int类型,模板将能给面试官带来好印象;
·         两个版本的top函数。在很多类中,都需要提供const和非const版本的成员访问函数;
·         min函数中assert。把代码写的尽量安全是每个软件公司对程序员的要求;
·         添加一些注释。注释既能提高代码的可读性,又能增加代码量,何乐而不为?
总之,在面试时如果时间允许,尽量把代码写的漂亮一些。说不定代码中的几个小亮点就能让自己轻松拿到心仪的Offer
阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img