CSDN博客

img faintbear

我真傻。。今天又犯了同样的错我,textarea~~没有value属性!!!!!

发表于2004/9/27 16:21:00  1364人阅读

今天又犯了同样的错我。在初始化textarea的时候在javascript又用了value这个属性。导致数据取的时候发生错误
牢记textarea没有value属性

<textarea name="httk" cols="50" rows="5" disabled><%=httk%></textarea>

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img