CSDN博客

img flyfash

“无中生有”的秘密——寻找合适的“主体”

发表于2003/9/15 9:27:00  534人阅读

当N 〉2时

X^n+Y^n=Z^n=Y^n+X^n

X^(2)*X^(n-2)+X*Y(n)/X-Z^(n)=0                        Y^(2)*Y^(n-2)+Y*X(n)/Y-Z^(n)=0

X={ -Y^(n)/X(+-)[Y^(2n)/X^(2)+4*X^(n-2)*Z^(n)]^(1/2)] } / { 2X^(n-2) }         .......

1={ -Y^(n)/X(+-)[Y^(2n)/X^(2)+4*X^(n-2)*Z^(n)]^(1/2)] } / 2*X^(n-3)      .......

-Y^(n)/X(+-)[Y^(2n)/X^(2)+4*X^(n-2)*Z^(n)]^(1/2)]-2X^(n-3)=0      .......

(1):    -Y^(n)/X-2X^(n-3)=0      .......

(2):    [Y^(2n)/X^(2)+4*X^(n-2)*Z^(n)]^(1/2)]=0      .......

(A):      Y=0                               (A*):        Y=0

(B):      X><0                             (B*):         X=0

(C):      Z=0                               (C*):         Z=0

(A) 与(A*)矛盾

得证  无解。

形式上的平衡对称最容易形成突破点,因为形成了不同的主体。

然后凭着对称沿着逻辑线索或是推算线索,等等线索。走下去。

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img