CSDN博客

img ghj1976

COM/DCOM中如何传递数组

发表于2000/9/20 15:22:00  1380人阅读


    因为COM/DCOM对象都不在Client程序运行的内存空间(内进程COM对象除外,即便如此,为了统一接口,内进程的COM也不得传递指针),而且在Win32中所有的程序都有自己独立的2GB的内存空间,程序与程序之间传递指针(内存地址)是毫无意义的,而数组、字符串等大量的数据在程序中都是分配一定的内存空间,然后用指针加内存偏移量来存取数据的,这时,如何在COM/DCOM对象中如何传递呢?
    在Win32中引入了一新变量Variant,可以通过Variant传递数组。具体的实现方法,用Delphi实现为:

    Server(COM/DCOM程序)端:
    procedure TTestDCOM.Send4(Size: Integer; D1: OleVariant);
    type
        TData=array [0..999] of Byte;
    Var
        Data:TData;
        i:Integer;
    begin
        for i:=0 to Size-1 do begin
              Data[i]:=D1[i];
        end;
    end;

    Cleint端:

    Var
        D1:OleVariant;
    begin
        D1:=VarArrayCreate([0,99],varByte);

        {
        D1[1]:=45;
          ....  //将值存入D1中

            }
        S.Send4(99,D1);  //S是TestDCOM对象
    end;

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img