CSDN博客

img haibodotnet

公式的典型用途

发表于2003/11/16 10:49:00  5167人阅读

目录:
1、创建计算字段添加到报表
2、格式化报表上的文本
3、提取文本字符串的一个部分或多个部分
4、提取日期中的部分
5、使用自定义函数
----------------------------------------------------------------
公式有多种用途。如果需要特殊的数据操作,可以使用公式来完成。
----------------------------------------------------------------
1、创建计算字段添加到报表
计算打折 15% 后的价格:

Crystal 语法示例:

{订单细节.单价}*.85

Basic 语法示例:

formula = {订单细节.单价}*.85
----------------------------------------------------------------
2、格式化报表上的文本
将“客户名称”字段中的所有值更改为大写字母:

Crystal 语法示例:

UpperCase ({客户.客户姓名})

Basic 语法示例:

formula = UCase ({客户.客户姓名})
----------------------------------------------------------------
3、提取文本字符串的一个部分或多个部分
提取客户名称的第一个字母:

Crystal 语法示例:

{客户.客户姓名}[1]

Basic 语法示例:

formula = {客户.客户姓名} (1)
----------------------------------------------------------------
4、提取日期中的部分:
确定发出订单的月份:

Crystal 语法示例:

Month ({订单.订单日期})

Basic 语法示例:

formula = Month ({订单.订单日期})
----------------------------------------------------------------
5、使用自定义函数
将 $500 从美国货币转换为加拿大货币:

Crystal 语法示例:

cdConvertUSToCanadian (500)

Basic 语法示例:

formula = cdConvertUSToCanadian (500)

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img