CSDN博客

img he_zhidan

软件需求说明书应包括的内容

发表于2003/2/24 9:13:00  2657人阅读

分类: 文档规范

软件需求说明书

何志丹收藏

1,引言

     1。1编写目的

     1。2背景

     1。3定义

      1。4参考资料

2,任务概述

      2。1目标

      2。2用户特点

       2。3假定与约束

3,需求规定

      3。1对功能的规定

       3。2对性能的规定

           3。2。1精度

           3。2。2时间特性要求

           3。2。3灵活性

        3。3输入输出要求

        3。4数据管理能力要求

        3。5故障处理要求

        3。6其他专门要求

4,运行环境要求

       4。1设备

       4。2支持软件

       4。3接口

       4。4控制

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img