CSDN博客

img invalid

2004年10月编程语言使用排行榜

发表于2004/10/27 12:21:00  1518人阅读

分类: 其它开源 Python


下面列出了2004-10月编程语言使用排行榜,可以看出脚本语言的使用率在普遍提高!


Position Delta 1 Year Programming Language Ratings Delta 1 Year Status
1 C 18.172% -0.14% A
2 Java 17.050% -4.85% A
3 C++ 15.016% -1.16% A
4 (Visual) Basic 9.760% +2.30% A
5 Perl 8.818% +0.47% A
6 PHP 7.421% +1.63% A
7 Delphi/Pascal/Kylix 4.465% +3.07% A
8 Python 4.438% +2.95% A
9 SQL 3.167% -0.55% A
10 C# 1.644% -0.30% A
11 JavaScript 1.267% -0.39% A
12 SAS 1.069% -0.04% A
13 COBOL 0.706% -0.33% A--
14 IDL 0.639% +0.10% B
15 Lisp 0.434% -0.23% B
16 ABAP 0.419% +0.07% B
17 Postscript 0.383% -0.05% B
18 Fortran 0.365% -0.37% B
19 Ada 0.363% -0.32% B
20 MATLAB 0.342% +0.02% B


详细参见:
http://www.tiobe.com/tiobe_index/tekst.htm
阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img