CSDN博客

img jianxuan

asp笔记

发表于2003/1/26 9:38:00  628人阅读

分类: asp

关于VB脚本中的数组:

VB脚本中数组并不象数组,更象结构,可以存储不同的变量类型的变量,且形式多样。

基本定义:

dim a(10)                  ' 一维数组从0开始,最大可用下标为10

dim a(10,5)              ' 二为数组从0开始,最大第一维可用下标为10,最大第二维可用下标为5

另外,数组中每个元素仍可包含数组,且可包含不同类型变量.

dim a(2)

dim b(3)

a(0)=b                 ' a的最大可用下标仍为2,如果使用UBound(a,2)报告错误。

a(1)="abc"

a(2)=123

调用时基本定义:

a(1)     或者   a(1,2)

而包含数组的调用则为

a(0)(2)     不可  a(0,2)

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img