CSDN博客

img lonsen

Eclipse Web Tools Platform减肥记

发表于2004/9/9 3:59:00  3196人阅读

分类: JAVA

由于本人对Java的爱好只是个人的爱好,一直以来没有将Java运用到实际的项目中,一直没有进行对J2EE关于Web UI方面的学习,小弟今天才开始实际的学习Struts(大家不要笑话偶我,呵呵),我使用Lomboz来做JSP页面的编写,但在写的过程中发现好些用起来不是很顺手,所以就想找个Eclipse下其他开源的Web开发插件,可找来找去没找到什么顺心的,突然想起来IBM为Eclipse贡献出了一个Web Tools Platform(以下均简称为WTP),就google了下关于WTP的信息,但好像用的人不多,大部分的人还是用Lomboz来开发,好像对觉得在EJB方面Lomboz要比WTP好得多,WTP在XML、JSP、Html要好些。我便安装了个来试试,发现的确WTP在编写JSP时要好一些,至少又我要的JSP格式化功能(现在习惯了用代码格式化工具调整代码),但对EJB的开发基本上不可用(也许是由于学习的时间断不知道怎么用,哈哈)。不过如果同时装Lomoz和WTP的话也太大了,这样我这Eclipse用起来也太慢了。之后又下载了个MyEclipse来试试,发现收费的的确是要好一些EJB、JSP、XML、Struts(不知道是我没有用对的原因还是怎么了,对Struts用起来好像有问题)都一块支持了,自己就看了看MyEclipse分别装了那些文件,突然在MyEclipse的Plugins下面发现好多的com.ibm.*目录,仔细一看发现MyEclipse的xml、JSP、htm都是用的WTP中的一部分。所以我就在想我能不能也自己把WTP减减肥,把WTP的对JSP、XML、HTM部分的编辑功能给提取出来呢,这样的话我用Lomboz+减肥WTP+其他Struts插件不就可以很好的进行Struts来开发了嘛。仔细研究了一下终于将我要的这些东西给分离出来了,哈哈。以下便是我们所需要的Plugin包。

com.ibm.base.extensions.ui_1.0.0
com.ibm.base.extensions_1.0.0
com.ibm.encoding.resource_6.0.0
com.ibm.etools.contentmodel.dtd_5.1.0
com.ibm.etools.contentmodel.xsd_5.1.0
com.ibm.etools.contentmodel_5.1.0
com.ibm.etools.dtdmodel_6.0.0
com.ibm.etools.dtdparser_5.1.0
com.ibm.etools.uri.resolver_6.0.0
com.ibm.etools.validation.core_1.0.0
com.ibm.etools.validation.dtd_6.0.0
com.ibm.etools.validation.html_6.0.0
com.ibm.etools.validation.mof_5.1.1
com.ibm.etools.validation.ui_5.1.1
com.ibm.etools.validation.wsdl.wsi_6.0.0
com.ibm.etools.validation.wsdl_6.0.0
com.ibm.etools.validation.xml.ear_6.0.0
com.ibm.etools.validation.xml.ejb_6.0.0
com.ibm.etools.validation.xmltools_6.0.0
com.ibm.etools.validation.xml_6.0.0
com.ibm.etools.validation.xsd_6.0.0
com.ibm.etools.validation_5.1.1
com.ibm.etools.xml.gef.util_5.1.1
com.ibm.etools.xmlcatalog.ui_1.0.0
com.ibm.etools.xmlcatalog_5.1.0
com.ibm.etools.xmlutility_5.1.0
com.ibm.sse.base.source_6.0.0
com.ibm.sse.contentproperties_6.0.0
com.ibm.sse.editor.css_6.0.0
com.ibm.sse.editor.dtd_6.0.0
com.ibm.sse.editor.extensions_6.0.0
com.ibm.sse.editor.html_6.0.0
com.ibm.sse.editor.javascript_6.0.0
com.ibm.sse.editor.jsp_6.0.0
com.ibm.sse.editor.xml_6.0.0
com.ibm.sse.editor_6.0.0
com.ibm.sse.javascript.common.ui_6.0.0
com.ibm.sse.model.css_6.0.0
com.ibm.sse.model.dtd_6.0.0
com.ibm.sse.model.html_6.0.0
com.ibm.sse.model.javascript_6.0.0
com.ibm.sse.model.jsp_6.0.0
com.ibm.sse.model.xml_6.0.0
com.ibm.sse.model_6.0.0
com.ibm.sse.snippets.source_6.0.0
com.ibm.sse.snippets_6.0.0
com.ibm.sse.webmarkup.source_6.0.0
com.ibm.sse.xmlmarkup.source_6.0.0
com.ibm.webtooling.system.dtds_6.0.0
com.ibm.wtp.annotations.controller_1.0.0
com.ibm.wtp.annotations.core_1.0.0
com.ibm.wtp.annotations.ui_1.0.0
com.ibm.wtp.common.ui_1.0.0
com.ibm.wtp.common.util_1.0.0
com.ibm.wtp.common_1.0.0
com.ibm.wtp.emf.workbench.edit_1.0.0
com.ibm.wtp.emf.workbench_1.0.0
com.ibm.wtp.emf_0.5.0
com.ibm.wtp.jdt.integration_1.0.0
org.eclipse.draw2d_3.0.0
org.eclipse.emf.codegen.ecore_2.0.0
org.eclipse.emf.codegen_2.0.0
org.eclipse.emf.common.ui_2.0.0
org.eclipse.emf.common_2.0.0
org.eclipse.emf.ecore.xmi_2.0.0
org.eclipse.emf.ecore_2.0.0
org.eclipse.emf.edit.ui_2.0.0
org.eclipse.emf.edit_2.0.0
org.eclipse.gef_3.0.0
org.eclipse.jem.proxy_1.0.0
org.eclipse.jem.workbench_1.0.0
org.eclipse.jem_1.0.0 
org.eclipse.ui.views.navigator_1.0.0  
org.eclipse.webbrowser_3.0.0
org.eclipse.xsd.edit_2.0.0
org.eclipse.xsd_2.0.0

需要说明的是我现在还没有进行完整的包的依赖性的测试和检查,在其中可能会有一些错误,也可能还有一些包是多余的。在以后的日子里面,如果我有空的话我也会再做些包的依赖型的检查和再次的减肥,同时也看看有没有可能将Lomboz中的jsp的包除去。不过值得高兴的是我不记得是在说明网站上看到说WTP现在的维护好像是交由Lomboz项目组进行维护,希望Lomboz将WTP中的关于Web开发部分融合进入到其中!

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img