CSDN博客

img northwolves

大数阶乘的计算(二)

发表于2004/5/30 16:58:00  1029人阅读

http://expert.csdn.net/Expert/topic/3105/3105509.xml?temp=.1253168

与笔者的另一算法(http://www.csdn.net/Develop/read_article.asp?id=28306)相比,采用下面的方法,阶乘的计算速度快了好几倍!

 

Sub calcfactorial(ByVal n As Integer)
Dim XYS() As Integer, x() As Integer, y() As Integer, result() As String, i As Long, j As Long, k As Long, TEMP As Long, stimer As Double
If n < 0 Then Exit Sub
ReDim x(1)
ReDim XYS(1)
x(1) = 1
XYS(1) = 1
k = 1
stimer = Timer
Do While k <= n

TEMP = Len(CStr(k))
ReDim y(1 To TEMP)
For i = 1 To TEMP
y(i) = Val(Mid(k, i, 1))
Next
ReDim XYS(LBound(x) To UBound(x) + UBound(y))
For i = LBound(x) To UBound(x)
For j = 1 To UBound(y)
XYS(i + j) = XYS(i + j) + x(i) * y(j)
Next
Next
For i = UBound(x) + UBound(y) To LBound(x) + 1 Step -1
TEMP = XYS(i) / 10
XYS(i) = XYS(i) Mod 10
XYS(i - 1) = XYS(i - 1) + TEMP
Next

x = XYS
k = k + 1
Loop

ReDim result(1 To UBound(x))
i = 1

Do While x(i) = 0 '消除结果前边的多个“0”
result(i) = ""
i = i + 1
Loop
Do While Not i > UBound(x)
result(i) = x(i)
i = i + 1
Loop
factorial = Join(result, "")
Debug.Print k - 1 & "! : 用时 "; Timer - stimer & " 秒, 结果 " & Len(factorial) & " 位"
'Debug.Print factorial
Erase x()
Erase y()
Erase XYS()
Erase result()
End Sub

 

Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 10
calcfactorial i * 1000
Next

End Sub

上述过程中,每步的计算结果得到的数组,开始的若干元素总有无效的“0”,导致时间和内存资源的浪费,而且数值越大,无效运算就越多。苦苦思索不得更有效的解决方法,请各位算法高手指教。

输出结果:

100! : 用时 .015625 秒, 结果 158 位
200! : 用时 .047124999997322秒, 结果 375 位
300! : 用时 .172625000006519 秒, 结果 615 位
400! : 用时 .266250000000582 秒, 结果 869 位
500! : 用时 .422749999997905 秒, 结果 1135 位
600! : 用时 .657000000006519 秒, 结果 1409 位
700! : 用时 .891250000000582 秒, 结果 1690 位
800! : 用时 1.1571249999979 秒, 结果 1977 位
900! : 用时 1.48450000000594 秒, 结果 2270 位

1000! : 用时 1.84412500000326 秒, 结果 2568 位
2000! : 用时 9.79700000000594 秒, 结果 5736 位
3000! : 用时 23.703125 秒, 结果 9131 位
4000! : 用时 43.7663750000065 秒, 结果 12674 位
5000! : 用时 72.0003750000033 秒, 结果 16326 位
6000! : 用时 104.15625 秒, 结果 20066 位
7000! : 用时 142.422749999998 秒, 结果 23878 位
8000! : 用时 192.125375000003 秒, 结果 27753 位
9000! : 用时 241.281875000001 秒, 结果 31682 位
10000! : 用时 302.859500000006 秒, 结果 35660 位

 

5000!=422857792660554352220106420023358440539078667462664674884978240218135805270810820069089904787170638753708474665730068544587848606668381273633721089377278763127939036305846216064390447898698223987192970889621161265296832177550039924219683703146907264472878789790404754884162215226671928410969236910449565971736352948400223840381120644820230857671104502306174894755428309761781724040805324809927809328784055486199364548291211876258248802189173977900050213212598043639244626460770511358846595108675470585833924655225589035474435988347383178988034633008458631510209091509935653820010933047965742556741930917055172805200236075085991197635228755907902043369743123506916831211924495971556267407521462198986233088625998302859864857578749445963115286970886710046268423648178989905454690861391613218344174148807186234448114831209490361196546872767755617886828720269104814092456410341835975604276458161513178575901661071782544156980883359372729995603371371200471049437656291142488605335299499642300699972204918120100819059439140675053
















0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img