CSDN博客

img shipfi

把一个整数转换为十六进制数的实现!

发表于2004/11/2 16:43:00  1111人阅读

分类: 技术文章

第一个题目很简单,就是用十进制数不停的除以16,将所有的余数累加起来便是结果。我用C++简单的实现了一下,下面是代码(VC++.NET/windows xp)
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string ToHex(int dec)
{
  unsigned int udec = (dec>=0)?(dec):(-dec), yushu;
  int pos = 8;
  char Hex[11];
  memset(Hex, '0', 9);
  Hex[9] = 'H';
  Hex[10] = '/0';

  do//求余数
  {
    yushu = udec%16;
    Hex[pos--] = (yushu>9)?(yushu+55):(yushu+48);
    udec = udec/16;
  }
  while (udec!=0);
  if (Hex[pos+1]>64)//如果最高位是字母,则字符串前面补0
    Hex[pos] = '0';
  else
    ++pos;
  if (dec<0)//如果是负数,在前面加负号
    Hex[--pos] = '-';

  return (string(Hex+pos));
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  int i;
  cin>>i;
  string sHex = ToHex(i);
  cout<<endl<<sHex;
  return 0;
}

阅读全文
0 0

相关文章推荐

img
取 消
img