CSDN博客

img soli

今天又学会了一种使用插件的新方法,并且学着作了个简单的插件。

发表于2004/9/21 16:18:00  1518人阅读

posted on 2004-08-05 21:35 玉京子

时间不够用了,明天详细说明。


终于又回到了实验室,就先把昨天遗留的问题解决吧。
一般的使用插件的方法是:把下载到的插件直接解压到plugins目录或features目录下,删去configuration目录下的org.eclipse.update目录,启动eclipse 即可。
        昨天看到一篇文章,是介绍开发eclipse插件的(在http://dev.csdn.net/develop/article/31/31107.shtm 可以下载到文章的打包版),作者提到了中文语言插件的使用,他的方法是:
在eclipse的目录下新建一个links目录,在新建的links目录下新建一个文本文件(文件名任意,扩展名任意,如:tomcat5_0_27.link),在该文件里加入这么一行:path=插件目录。这样新的插件就可以放到任意目录了。因为eclipse 启动时会自动到links目录里扫描所有文本文件,并到各文件中path指定的目录里去加载插件。
        这样,管理自己的新插件就方便且条理的多了。不像第一种方法,把所有的插件都放到plugins目录下,几十甚至上百个插件包混在一起,如果想删掉某个插件还要限制到那个插件到底包含哪些包,并一一删除,那就累了,呵呵。用第二个方法,只要删除links目录下的该插件对应的文件(该文件最好用插件的名字加版本号命名),在删掉path 所指的目录即可。
值得注意的是:
1、每个插件的安装都需要在links 目录新建一个文件指定path,即links 目录下的每一个文件中只能含有一个path参数。
2、“path=插件目录”中的“插件目录”是任意的,但它下面的目录结构是固定的:
        任意路径---插件目录
                            +-----eclipse
                                      +-----features
                                               +-----com.**
                                                         +-----feature.xml
                                                         +-----
                                               +-----org.**
                                                         +-----feature.xml
                                                         +-----
                                               +------
                                      +----plugins          
                                               +-----com.**
                                                         +-----plugin.xml
                                                         +-----
                                               +-----org.**
                                                         +-----plugin.xml
                                                         +-----
                                               +-----
按着上面的创建就可以了,很多插件只有plugins而没有features,那就不用管它了。

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img