CSDN博客

img zjzcl

微软在北大软院所开设课程的内容记录,敬请关注!

发表于2004/7/2 0:50:00  3111人阅读

分类: 开发技术

            微软将会在我们学院开设一门名为“软件实现技术(Software Implementation Technology)”的专业课,该课程主要通过对编码技术的学习和大量案例分析,并融合微软工程师们多年的软件开发经验来指导学生如何掌握编码技巧、提高编码技术,使学生具备一定的代码质量鉴别能力,增强学生解决问题和综合分析的能力。引用我们苏院长的一句话,“该课程将成为北大软院的一门精品课、招牌课!”
             笔者将会根据相应课程的课件、上课笔记以及录音陆续整理成文,敬请关注!
             下面附该课程安排表及来自微软的教员名单:

Lecture                                             Major Topic                                                     Instructor
1                                                    Course Overview                                              Xiaoning Ling
2                                             Microsoft Product Cycle Model                                 Tim Chen
3                                                     Software design                                                Baogang Yao
4                                                    Programming with VS                                          Jian Wang
5                                                   Project in VS Programming                                  Yasha Wang
6                                                    C++ Best Coding Practice                                    Ye   Zhang
7                                                  Project in C++ Coding Practice                             Yasha Wang
8                                                          Debugging Tactics                                              Zhike
9                                                       Project in Debugging Tactics                               Shuke Li
10                                                  C# Best Coding Practice                                        TongXian
11                                                    Performance Profiling                                            HongHui
12                                                Project in Performance Profiling                                Ling Xu?
13                                                     Software Security                                                 Pung Xu
14                                                     Testing Methodology                                           Gary Zhou
15                                                     Excellence Engineering                                          Bin Lin

0 0

相关博文

我的热门文章

img
取 消
img